19 maja 2019. imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Zakres spraw odnośnie dowodów osobistych

 1. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,
 2. Prowadzenie rejestru wpływu wniosków o wydanie dowodów osobistych,
 3. Sprawdzanie zgodności danych zawartych we wniosku
  z dokumentami źródłowymi,
 4. Opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania dowodów osobistych oraz wydanie tych dokumentów,
 5. Nanoszenie na karcie osobowej zmian osobowo-dowodowych
  i dokonywanie uzupełnień dotyczących zmian stanu cywilnego, zawodu, miejsca pracy na podstawie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 6. Zakładanie kopert osobowych dla wydanych dowodów osobistych,
 7. Prowadzenie rejestrów numerowych wg rodzaju i serii
  dla wystawionych dowodów osobistych oraz ich bieżąca aktualizacja,
 8. Wymiana dowodów osobistych,
 9. Rozliczanie formularzy dla wydanych dowodów osobistych
  i przesyłanie informacji do Urzędu Wojewódzkiego,
 10. Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodów osobistych,
 11. Sporządzanie protokołów zniszczenia zmakulowanych dowodów osobistych oraz zakwalifikowanych jako braki fabryczne,
 12. Wysyłanie kopert osobowych wg otrzymywanych zapotrzebowań z innych jednostek,
 13. Prowadzenie rejestru utraconych dowodów osobistych,
 14. Wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym
  z zagranicy na pobyt stały,
 15. Prowadzenie ewidencji kopert osobowo-dowodowych osób zmarłych,
 16. Wydawanie dowodów osobistych osobom odbywającym karę pozbawienia wolności,
 17. Przesyłanie odnalezionych dowodów osobistych do organu właściwego ze względu na miejsce pobytu,
 18. Udzielanie informacji Sądom, Prokuraturom i Policji na podstawie dokumentów znajdujących się w kopertach osobowych.

Zakres spraw ewidencji ludności

 1. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,
 2. Meldowanie cudzoziemców,
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania oraz o rozstrzyganiu charakteru pobytu,
 4. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w lokalach będących
  w zasobach gospodarki komunalnej po uprzednim uzyskaniu zgody od właściciela lokalu (Wójta),
 5. Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i akt dowodów osobistych,
 6. Prowadzenie rejestru stałych mieszkańców w formie kartoteki składającej
  się z indywidualnych kart osobowych mieszkańców,
 7. Dokonywanie na bieżąco na kartach osobowych mieszkańców zmian danych zawartych na podstawie zgłoszeń zameldowania
  lub wymeldowania oraz nadsyłania zawiadomień o zmianach tych danych, o zmianach stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, obywatelstwa, dokumentu stwierdzającego tożsamość, numeru ewidencyjnego, o pozostaniu na stałe za granicą, o zmianach stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
 8. Prowadzenie odrębnej ewidencji osób zameldowanych na pobyt czasowy i bieżącej aktualizacji,
 9. Prowadzenie w układzie alfabetycznym kartoteki ewidencyjno-adresowej osób zameldowanych
  na pobyt stały i nanoszenie na bieżąco zmian adresowych,
 10. Sporządzanie na podstawie skróconego odpisu aktu urodzenia karty osobowej mieszkańca,
 11. Rejestrowanie danych o miejscu pobytu osób, o urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwie, imion i nazwisk oraz zgonach,
 12. Rozstrzyganie wątpliwości co do charakteru pobytu,
 13. Sporządzanie wykazów imienno-adresowych dzieci dla potrzeb szkół,
 14. Nadawanie numeru PESEL noworodkom,
 15. Wydawanie opinii odnośnie osiedlenia się cudzoziemców
  z uwzględnieniem sytuacji bytowej, rodzinnej i mieszkaniowej osoby zapraszającej,
 16. Udzielanie informacji adresowo-osobowych dla potrzeb policji, instytucji, biura paszportowego,
 17. Zawiadamianie organów administracji, WKU, Stację Komputerową o zmianach adresowo-osobowych,
 18. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z migracji ludności,
 19. Prowadzenie rejestracji wyborców, sporządzanie spisów wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie głosowania, sporządzanie pełnomocnictw - ordynacja wyborcza.

Zakres spraw ochrony przeciwpożarowej

 1. Współdziałanie i nadzór w zakresie realizacji zadań statutowych w jednostkach OSP,
 2. Współdziałanie w planowaniu wydatków na cele utrzymania, wyposażenia
  i zapewnienia gotowości bojowej OSP, nadzorowaniu ich realizacji oraz sporządzanie okresowych analiz w tym zakresie,
 3. Rozliczanie kierowców ze zużytego paliwa zgodnie z miesięczną kartą drogową pożarniczego pojazdu samochodowego i sprzętu silnikowego,
 4. Prowadzenie ewidencji zakupionego i zużytego paliwa i olejów,
 5. Przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji sprzętu w jednostkach OSP,
 6. Współdziałanie w realizacji zapotrzebowań na zakup sprzętu pożarniczego 
  i umundurowania oraz remontu sprzętu i obiektów,
 7. Współdziałanie w zakresie ubezpieczenia członków OSP, pojazdów pożarniczych 
  i budynków,
 8. Przygotowanie i obsługa posiedzeń Zarządu Gminnego Związku OSP,
 9. Kierowanie osób funkcyjnych OSP na szkolenia z zakresu ochrony p.poż,
 10. Współdziałanie w zakresie nadzoru (kontroli) nad działalnością bojową OSP
  w przeprowadzaniu ćwiczeń i zawodów pożarniczych,
 11. Obsługa zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych w OSP,
 12. Prowadzenie działalności propagandowej mającej na celu poprawę bezpieczeństwa p.pożarowego i zmniejszenia zagrożenia pożarowego,
 13. Współdziałanie w sprawowaniu nadzoru nad ochroną p. Pożarową w stosunku do podległych jednostek organizacyjnych (poprzez kontrolę tych jednostek
  i wydawanie zaleceń).

Zakres spraw Urzędu Stanu Cywilnego

 1. Prowadzenie rejestracji stanu cywilnego, w formie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów,
 2. Przyjmowanie od osób zamierzających zawrzeć małżeństwo pisemnego zapewnienia,
 3. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca,
 4. Przyjmowanie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska jakie nosił przed małżeństwem,
 5. Przyjmowanie oświadczenia ojca o uznaniu dziecka,
 6. Przyjmowanie oświadczenia małżonków o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, który nie jest ojcem tego dziecka,
 7. Przyjmowanie pisemnego oświadczenia o zmianie imienia,
 8. Wpisywanie wzmianek przypisków do poszczególnych akt,
 9. Wydawanie decyzji o uzupełnieniu aktu,
 10. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla jednostki organizacyjnej Kościoła lub Związku Wyznaniowego,
 11. Odtwarzanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
  do polskich ksiąg,
 12. Wydawanie decyzji na sporządzanie aktu w polskich księgach stanu cywilnego, które nastąpiły za granicą,
 13. Wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą.

Zakres spraw kadrowych

 1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 2. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników,
 3. Dbałość o przestrzeganie przepisów BHP i P.poś,
 4. Prowadzenie rejestrów.

Zakres spraw obsługi bezrobotnych

 1. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
 2. Prowadzenie spraw związanych ze stażami absolwentów, robotami publicznymi
   i interwencyjnymi,
 3. Prowadzenie ewidencji osób przeznaczonych do wykonywania nieodpłatnej, dozorowanej pracy na cele społeczne.

Zakres spraw oświatowych

 1. Zapewnienie warunków realizacji obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych
   i gimnazjum,
 2. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych,
 3. Zapewnienie dojazdu uczniom do szkół zgodnie z ustawą,
 4. Sprawdzanie i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych podległych placówek oświatowych pod kątem liczby oddziałów oraz zatrudniania nauczycieli
  i pracowników administracji i obsługi,
 5. Nadzór i kontrola całokształtu działalności podległych placówek oświatowych,
 6. Przygotowanie i organizacja konkursów na stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola,
 7. Opiniowanie wniosków dyrektorów szkół dotyczących kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora i inne stanowiska kierownicze w szkole,
 8. Dokonywanie oceny pracy dyrektorów podległych placówek
  w zakresie spraw finansowych we współdziałaniu z organami nadzoru pedagogicznego,
 9. Opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwolenia
  na założenie i likwidację szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
 10. Współpraca z organami nadzoru pedagogicznego oraz placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 11. Prowadzenie dokumentacji związanej z wpisem szkół i placówek niepublicznych do ewidencji,
 12. Prowadzenie spraw dotyczących dzieci i młodzieży zagrożonej środowiskowo
   i podlegającej jurysdykcji prawnej,
 13. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Zakres spraw ochrony zabytków

 1. Dbałość o utrzymanie i opieka nad obiektami zabytkowymi,
 2. Organizowanie i sprawowanie opieki ad miejscami pamięci narodowej w tym grobami wojennymi,
 3. Wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkach,
 4. Przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
 5. Przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska,
 6. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków
  a znajdujących się na terenie gminy,
 7. Zgłaszane do wojewódzkiego konserwatora zabytków przedmiotów zasługujących     na wpisanie do rejestru zabytków. 

Zakres spraw obronnych

 1. Wykonywanie zadań w zakresie obronności związanych
  z podwyższaniem gotowości obronnej Państwa, a także koordynowanie ich realizacji,
 2.  Planowanie i nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 3. Organizowanie doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego wstawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny wydawanie decyzji
  o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera oraz wezwań, 
 4. Opracowywanie planu rozplakatowania obwieszczeń w związku
  z ogłoszeniem powszechnej mobilizacji,
 5. Przeprowadzenie czynności związanych z obowiązkiem rejestracji mężczyzn
  i kobiet na potrzeby powszechnego obowiązku obrony kraju (kwalifikacja wojskowa),
 6. Opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego   funkcjonowania gminy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny a także stosownych programów obronnych,
 7. Prowadzenie dokumentacji dotyczących reklamowania z urzędu,
 8. Opracowywanie planu ochrony zabytków w przypadku konfliktu zbrojnego,
 9. Prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru,
 10. Opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia Gminy na potrzeby obronne,
 11. Realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem SK Wójta Gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
 12. Opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych
  w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
 13. Opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz projektu zarządzenia Wójta.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010