16 lutego 2019. imieniny: Danuta, Juliana, Daniel
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Referat d/s Infrastruktury

Zakres inwestycji

 1. Przygotowywanie projektów planów inwestycyjnych i remontów kapitalnych finansowanych z budżetu gminy,
 2. Przygotowanie i nadzór nad realizacją wyposażenia gruntów komunalnych 
  w urządzenia komunalne i niezbędne sieci uzbrojenia terenu,
 3. Nadzór nad realizacją remontów kapitalnych i modernizacją komunalnych zasobów mieszkaniowych,
 4. Prowadzenie zadania inwestycyjnego,
 5. Organizowanie procesu budowy, zapewnienie opracowania dokumentacji projektowej, zapewnienie ustanowienia inspektora nadzoru,
 6. Sprawowanie kontroli nad budową, kontrolowanie rozliczeń budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
 7. Prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi odnośnie wykonawstwa projektów, robót i nadzoru inwestycyjnego i innych,
 8. Opracowywanie specyfikacji (SIWZ) istotnych warunków zamówienia,
 9. Opracowywania kosztorysów inwestorskich,
 10. Przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne w trybach przetargowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 11. Przygotowywanie materiałów do postępowań o zamówienie publiczne w trybach nieprzetargowych zgodnie z ustawą
  o zamówieniach publicznych,
 12. Przygotowywanie materiałów do rozpatrzenia protestów,
 13. Zawieszanie postępowania o udzielenie zamówień,
 14. Przygotowywanie umów w zamówieniach publicznych,
 15. Udzielanie  zamówień do 14 000 euro,
 16. Rozliczanie inwestycji,
 17. Prowadzenie  wykazu udzielonych zamówień w danym roku dla Urzędu Zamówień Publicznych.

Zakres spraw budowy i utrzymania dróg i ulic

 1. Planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania
  i ochrony dróg gminnych, ulic i placów,
 2. Pełnienie funkcji inwestora,
 3. Współdziałanie z jednostkami powiatowymi i wojewódzkimi
  w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg na terenie gminy,
 4. Wydawanie opinii w sprawie przetargu dróg powiatowych,
 5. Koordynowanie robót w pasie drogowym,
 6. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 7. Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego
  w razie jego naruszenia,
 8. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 9. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.

Zakres spraw zamówień publicznych

 1. Nadzór nad organizowaniem i prawidłowym przebiegiem przetargów
  na zamówienia publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 2. Zatwierdzanie przygotowywanych specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  w zakresie zgodności proceduralnych wynikających
  z obowiązujących przepisów,
 3. Akceptacja wymaganych prawem dokumentów właściwych dla prowadzonego postępowania,
 4. Przedkładanie Wójtowi propozycji wynikających z badania i oceny ofert,
 5. Przeprowadzanie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, wraz     z wyborem wykonawcy, o ile wójt nie zarządzi inaczej,
 6. Przygotowywanie projektów unormowań wewnętrznych z zakresu działania referatu (regulamin o udzielenie zamówienia, regulamin zamówień publicznych).

Zakres spraw pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych

 1. Prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej
  w zakresie możliwości realizacji zadań infrastrukturalnych gminy na rzecz organizacji pozarządowych, małych
  i średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwa,
 2. Współdziałanie z referatami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie opracowywania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań
  ze środków pozabudżetowych,
 3. Koordynacja prac związanych z przygotowywaniem wniosków
  w celu pozyskiwania funduszy unijnych w ramach poszczególnych programów, w tym przygotowywanie, wdrażanie i rozliczanie projektów inwestycyjnych,
 4. Współpraca z podmiotami gospodarczymi i instytucjami z terenu gminy w zakresie integracji europejskiej i promocji gminy w Unii Europejskiej.

Zakres spraw nadzoru i organizacji usług komunalnych oraz eksploatacji i utrzymania sieci komunalnych

 1. Administrowanie budynkami Urzędu,
 2. Nadzorowanie przeglądu stanu technicznego oraz remontów budynków będących siedzibami szkół gminnych oraz budynków będących zasobami komunalnymi,
 3. Dokonywanie corocznie przeglądu komunalnej substancji mieszkaniowej i ustalanie zakresu niezbędnych remontów,
 4. Nadzorowanie realizacji usług usuwania odpadów komunalnych oraz zapewnienie należytego stanu sanitarnego, czystości
  i porządku na terenie gminy,
 5. Umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami wsi,
 6. Nadzór nad organizacją i zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty,
 7. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń użyteczności publicznej
  tj. Kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego,
 8. Przygotowywanie materiałów do podjęcia uchwał w sprawie wysokości czynszu
   za najem lokali komunalnych,
 9. Opracowywania projektów uchwał w sprawie wysokości opłat
  za wodę i ścieki,
 10. Gospodarka taborem samochodowym.

Zakres spraw przeciwdziałania zagrożeniom środowiska

 1. Sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Gminy,
 2. Ustanowienie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania
  z urządzeń technicznych
  w zakresie hałasu i wibracji,
 3. Nakazywanie unieruchomienia maszyny lub innego urządzenia technicznego powodującego uciążliwości środowiska,
 4. Wprowadzenie nakazów wykonywania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabranianie wprowadzania do wody ścieków nienależycie oczyszczonych,
 5. Wymierzanie opłaty pieniężnej za szkody wynikające z naruszenia stanu środowiska lub ochrony przyrody,
 6. Wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i zgody na realizację przedsięwzięcia,
 7. piniowanie wniosków o udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności związanej
  z powstawaniem odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne,
 8. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności dotyczącej odpadów komunalnych,
 9. Zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami
  oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości,
 10. Udzielanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,
 11. Prowadzenie rejestracji tych psów.

Zakres spraw polityki przestrzennej

 1. Przygotowywanie materiałów do opracowania zmian studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 2. Prowadzenie procedury administracyjnej związanej z uchwalaniem zmian studium
  i planów miejscowych,
 3. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie opracowań zmian studium
  i planów miejscowych,
 4. Przeprowadzanie procedury administracyjnej związanej
  z uchwalaniem planów miejscowych oraz zmian planów miejscowych,
 5. Przygotowywanie materiałów do opracowania planów miejscowych, zmian planów miejscowych,
 6. Przygotowanie materiałów do zlecenia opracowań planistycznych
  i studialnych na zewnątrz w drodze zamówień publicznych,
 7. Współpraca z innymi jednostkami w procesie planowania przestrzennego,
 8. Prowadzenie dokumentów związanych z podjęciem prac planistycznych,
 9. Prowadzenie dokumentów sporządzanych w toku opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 10. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 11. Przygotowywanie materiałów do oceny zmian
  w zagospodarowaniu przestrzennym,
 12. Przygotowanie materiałów do uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa (regionu),
 13. Przygotowywanie materiałów do przeprowadzania negocjacji odnośnie wprowadzenia zadań rządowych do planu miejscowego,
 14. Przedstawianie Wójtowi wniosków o opracowanie planów miejscowych,
 15. Wydawanie wypisów i wyrysów z planu.

Zakres spraw urbanistyki

 1. Ustalenie stron postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  i zagospodarowania terenu,
 2. Powiadomienie stron o wszczęciu postępowania o warunki zabudowy
  i zagospodarowania terenu,
 3. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy 
  i zagospodarowania terenu oraz przedłożenie architektowi
  i urbaniście do zaakceptowania,
 4. Wydanie decyzji w sprawach o ustalenie warunków zabudowy terenu,
 5. Wydawanie decyzji w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 6. Zawieszanie postępowania w sprawach ustalania warunków zabudowy terenu
  do czasu uchwalenia planu miejscowego,
 7. Umarzanie postępowania w sprawach ustalenia warunków zabudowy,
 8. Prowadzenie dokumentów wymaganych w postępowaniu
  o ustalenie warunków zabudowy, Wydawanie zaświadczeń
  o przeznaczeniu terenu,
 9. Wydawanie opinii o zgodności z planem miejscowym, decyzją
  o warunkach zabudowy lub przepisami szczególnymi w formie postanowień do podziałów terenów.

Zakres spraw obsługi nieruchomości

 1. Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
 2. Nazewnictwo ulic i placów,
 3. Przygotowanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do regulacji stanów prawnych nieruchomości,
 4. Prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości,
 5. Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości,
 6. Wnioskowanie o ujawnienia w księdze wieczystej praw gminy do działek gruntu wydzielonych pod drogi,
 7. Ustalanie odszkodowań za przejęte grunty pod drogi i ustalanie opłat adiacenckich,
 8. Scalenie i podział nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele inne niż rolne i leśne,
 9. Ustalanie opłat lub odszkodowań w związku z uchwaleniem lub zmianą przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 10. Scalenie i wymiana gruntów rolnych i leśnych,
 11. Występowanie do Sądu o unieważnienie umowy nabycia nieruchomości przez cudzoziemców wbrew przepisom ustawy
  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 12. Prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości,
 13. Przygotowanie dokumentacji w sprawach komunalizacji gruntów rolnych na rzecz Gminy.

Zakres spraw gospodarowania nieruchomościami

 1. Tworzenie zasobów gruntów Gminy (nabywanie i zamiana),
 2. Przygotowanie i wprowadzanie nieruchomości do obrotu (sprzedaż, wieczyste użytkowanie, dzierżawa, służebności, użyczenia, zarząd),
 3. Naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania, użytkowania
  i zarządu,
 4. Wnioskowanie o ustalanie opłat z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,
 5. Wykonywanie prawa pierwokupu,
 6. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z komunalizacją.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010