16 lutego 2019. imieniny: Danuta, Juliana, Daniel
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Referat Spraw Finansowych

Zakres planowania i realizacji budżetu

 1. Bilansowanie finansowych potrzeb Gminy wpływami,
 2. Bieżąca analiza realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 3. Racjonalne dysponowanie środkami budżetowymi poprzez dokonywanie zmian
  w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej,
 4. Opracowywanie projektu budżetu Gminy w trybie określonym przez Radę Gminy
  oraz projektów zmian w budżecie w trakcie roku,
 5. Ustalanie na podstawie ustalonego budżetu szczegółowego podziału dochodów
  i wydatków budżetowych,
 6. Wykonywanie budżetu poprzez przekazywanie środków dla jednostek wykonujących budżet Gminy wg ustalonego planu finansowego,
 7. Kontrola pod względem finansowym umów zawieranych
  w ramach wykonywania budżetu,
 8. Nadzorowanie przestrzegania równowagi i dyscypliny budżetowej,
 9. Prowadzenie obsługi księgowej budżetu,
 10. Prowadzenie spraw z zakresu kredytowania działalności gminy,
 11. Prowadzenie analiz finansowych dotyczących głównie,
 12. Współpraca z bankami i funduszami w zakresie,
 13. Sporządzanie sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków budżetowych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 14. Prowadzenie ewidencji księgowej majątku Gminy, rozliczanie inwentaryzacji wszystkich aktywów objętych ewidencją majątkową prowadzoną przez jednostki organizacyjne gminy,
 15. Prowadzenie spraw dotyczących naliczania i ewidencji wynagrodzeń oraz wszystkich rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
 16. Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji VAT, czynszów za lokale komunalne, rozliczeń z tytułu dostaw wody z wodociągu gminnego i wywozu nieczystości,
 17. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz z Izbami
  i Urzędami Skarbowymi
  a także innymi jednostkami kontroli finansowej,
 18. Opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych,
 19. Prowadzenie kasy.

Zakres spraw wymiaru i księgowości podatków i opłat lokalnych

 1. Dokonywanie wymiaru i prowadzenie księgowości podatków
  i opłat lokalnych,
 2. Prowadzenie ewidencji stanu majątkowego podatników do wymiaru podatków lokalnych,
 3. Prowadzenie kontroli podatników pod względem prawidłowości złożonych zeznań podatkowych,
 4. Nadzór nad wywiązywaniem się podatników z wymierzonych podatków,
 5. Prowadzenie egzekucji w zakresie należności z tytułu podatków
  i opłat, dla których Wójt jest właściwy do ich ustalania
  i pobierania,
 6. Rozpatrywanie wniosków podatników w sprawach zmian dotyczących wymiaru podatków   lokalnych i podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy,
 7. Prowadzenie rejestru dłużników i wierzycieli, uzgadnianie sald,
 8. Zgłaszanie zaległości podatkowych w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
 9. Udzielanie pisemnych interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa         podatkowego, w indywidualnych sprawach podatników z zakresu podatków i opłat lokalnych,
 10. Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym,
 11. Prowadzenie spraw związanych z podatkiem akcyzowym zawartym w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zakres spraw gospodarki finansowej jednostki organizacyjnej Gminy

 1. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości jednostki organizacyjnej Gminy,
 2. Bieżące prowadzenie ewidencji księgowej zapewniającej prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie będące w posiadaniu jednostki,
 3. Prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 4. Prowadzenie sprawozdawczości finansowej jednostki organizacyjnej Gminy,
 5. Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 6. Ustalanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu
  i przechowywania oraz kontroli dokumentów,
 7. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu jednostek,
 8. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostki,
 9. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu oraz przestrzeganie zasad ochrony wartości pieniężnych,
 10. Terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłata zobowiązań,
 11. Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu będących
  w dyspozycji jednostki,
 12. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 13. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 14. Współpraca z referatami Urzędu w zakresie wykonania planu finansowego jednostki,
 15. Wydawanie zaświadczeń w zakresie potwierdzania okresu pracy
  w indywidualnym gospodarstwie rolnym,
 16. Organizowanie narad z sołtysami i nadzór nad prawidłowością rozliczeń sołtysów,
 17. Dokonywanie wypłat i prowadzenie dokumentacji dodatków mieszkaniowych
  dla nauczycieli,
 18. Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zgodnie z ustawą
  o systemie oświaty,
 19. Ewidencja wydatków z tytułu wypłat stypendiów oraz realizacja kasowa i bankowa wypłat,
 20. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z inwentaryzacją.

Zakres spraw odnośnie funduszu świadczeń alimentacyjnych

 1. Prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 2. Przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 3. Ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich wysokości,
 4.  Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 5.  Przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zakres spraw odnośnie świadczeń rodzinnych

 1. Prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych, opiekuńczych
   i pielęgnacyjnych,
 2. Przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia rodzinnego oraz dodatków,
 3. Prowadzenie postępowania w sprawach wstrzymywania lub zawieszenia wypłaty tych świadczeń rodzinnych,
 4. Wypłata świadczeń z rodzinnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
 5. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010