18 czerwca 2018. imieniny: Elżbieta, Paula, Marek
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Odbiór odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza, że prowadzony jest proces konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Jastrzębi w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

                Konsultacje prowadzone są na podstawie  art. 5a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591) oraz uchwały Nr XV/71/2012r. z dnia 04 kwietnia 2012r. Rady Gminy w Jastrzębi, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1356 z późn. zm.) lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego.

                Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 22 listopada do 29 listopada 2012 r. przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jastrzębi oraz tablicach ogłoszeniowych Urzędu.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 30 listopada do 10 grudnia 2012 r. W tym czasie na stronie internetowej zostanie udostępniony przedmiotowy projekt uchwały.

                Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy oraz organizacje pożytku publicznego  opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Urzędu Gminy w Jastrzębi: urzad@jastrzebia.pl

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na stosownym  formularzu. W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

>>>Projekt uchwały w sprawie: wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

>>> Formularz zgłaszania uwag do uchwały.

 

Wójt Gminy Jastrzębia

[-] Zdzisław Karaś


NOWE TERMINY WNOSZENIA OPŁATY „ŚMIECIOWEJ”

Od stycznia 2016 r. obowiązuje  nowa Uchwała Rady Gminy Jastrzębia w sprawie  ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z podjętą uchwałą miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić raz na kwartał w danym roku kalendarzowym, w terminach:

- do 15 marca za I kwartał,
- do 15 maja za II kwartał roku,
- do 15 września za III kwartał roku,
- do 15 listopada za IV kwartał roku.

Opłatę wnosi się przelewem na rachunek bankowy Gminy Jastrzębia  lub
w formie inkasa (u sołtysa).

Intencją tej zmiany było  ujednolicenie terminu  wnoszenia opłaty  tzw. śmieciowej z terminem opłaty podatków. Obie należności  mogą być wnoszone w formie inkasa u sołtysa, zatem zasadne było ustalenie jednolitych terminów ich wpłaty.


UWAGA! NOWY  NUMER  RACHUNKU   BANKOWEGO  GMINY JASTRZĘBIA 
Od stycznia 2016 r. opłaty i podatki należy  przekazywać  na rachunek bankowy:
Południowo-Mazowiecki BS w Jedlińsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010