23 maja 2018. imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

XXXV Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm. /zwołuję na dzień 22 czerwiec 2017 r./ tj. czwartek/ na godz. 10.00 XXXV Sesję Rady Gminy Jastrzębia z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Jastrzębia.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia i sprawozdania finansowego za 2016 rok.

4. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.

5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jastrzębia w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jastrzębia.

6. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

7. Dyskusja nad sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu za 2016 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jastrzębia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.

11. Przedstawienie informacji o udzielonej dotacji w 2016 roku Klubowi Sportowemu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia ważności taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jastrzębia.

16. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

17. Interpelacje i wnioski radnych.

18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

19. Sprawy różne.

20. Zamknięcie obrad.


Pliki do pobrania:

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jastrzębia absolatorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia ważności taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Jastrzębia

 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010