23 maja 2018. imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Zapisy do Projektu!

W zwi±zku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych w¶ród osób dorosłych przez Stowarzyszenie Radomski Obszar Funkcjonalny, którego członkiem jest Gmina Jastrzębia zwracamy się z pro¶b± o wypełnienie ankiety przez chętnych mieszkańców i odesłanie do 22 czerwca 2017 roku na adres e-mail: urzad@jastrzebia.pl w tytule proszę napisać: Ankieta Projekt 10.2 lub wydrukowanie i dostarczenie w wersji papierowej do Urzędu Gminy w Jastrzębi pok. 9


O konkursie:

W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na projekty obejmuj±ce szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i umiejętno¶ci językowych (z zakresu języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego), zakończonych procesem formalnego potwierdzania i certyfikacji nabytych kwalifikacji.

Grup± docelow±, do której skierowany ma zostać projekt maj± być osoby w od 25 roku życia, które z własnej inicjatywy zainteresowane s± nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętno¶ci i kompetencji cyfrowych oraz językowych, w szczególno¶ci osoby z grup najbardziej potrzebuj±cych, np. o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i powyżej.

 

Plik do pobrania:

 Ankieta zgłoszeniowa do Projektu 10.2

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010