17 stycznia 2019. imieniny: Marian, Jan, Antoni
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Wybrano oferty w Projekcie OZE

Gmina Jastrzębia informuje, że w postępowaniu na realizację zadania pn.: „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY JASTRZĘBIA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 w dniu 17.05.2018r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert w zakresie niżej wymienionych części postępowania:

- część 1 Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jastrzębia”,

- część 3 Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jastrzębia

- część 4 Dostawa i montaż pomp ciepła do c. w. u. w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jastrzębia

 

W zakresie wyboru oferty na część 2 zadania tj. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Jastrzębia”

trwa czynność badania ofert.

Jeżeli po rozstrzygnięciu procedury przetargowej w terminie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych nie wpłyną odwołania od wyboru ofert, zawieranie umów z uczestnikami projektu planuje się na miesiąc czerwiec b.r.

 

Pełna informacja o wyborze ofert znajduje się na stronie www.bip.jastrzebia.pl/index.php?id=348

 

 

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010