16 lutego 2019. imieniny: Danuta, Juliana, Daniel
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

PSZOK to nie wysypisko śmieci

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie nieprawdziwymi informacji
o budowie wysypiska śmieci w miejscowości Jastrzębia – wyjaśniamy, że znajdująca się od 2017r. w budżecie gminy inwestycja pod nazwą „Modernizacja PSZOK w Jastrzębi” uzyskała dofinansowanie unijne w kwocie 432 tys. zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.2. „Gospodarka odpadami”. Modernizacja ta ma na celu uporządkowanie terenu po nieczynnej  oczyszczalni ścieków, na którym od 2013r. funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania i Odpadów Komunalnych. Zakres prac przewiduje likwidację silosów, utwardzenie terenu, wymianę ogrodzenia i oświetlenia terenu, remont budynku, posadowienie wiat na pojemniki i kontenery, zakup kontenerów oraz montaż wagi. Szczegółowa ewidencja zebranych odpadów jest niezbędna do składania  w Urzędzie Marszałkowskim corocznie sprawozdania z ilości i rodzajów frakcji odebranych od mieszkańców odpadów.  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nakłada na gminy normy odzysku odpadów segregowanych, a w przypadku ich nie osiągnięcia w danym roku na gminę nakładane są kary finansowe.

Na zmodernizowanym obiekcie planowane jest również prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół i przedszkoli w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
a w przyszłości również utworzenie ścieżki edukacyjnej, gdyż edukacja ekologiczna i kształtowanie postaw proekologicznych to kolejne zadanie gmin w obszarze ochrony środowiska.

PSZOK jest miejscem, do którego mieszkańcy w ramach ponoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych dostarczają  tzw. odpady problemowe typu: gruz, opony, stare meble, elektrośmieci, baterie, akumulatory itp. a przedsiębiorca obsługujący gminę w zakresie odbioru odpadów wywozi zgromadzone odpady do utylizacji lub recyklingu. Zorganizowanie co najmniej jednego takiego punktu w każdej gminie jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.

 Umożliwienie mieszkańcom oddawania odpadów do PSZOK poza ich systematycznym odbiorem bezpośrednio z miejsca zamieszkania, ma na celu jak największy odzysk odpadów i ich właściwe zagospodarowanie, a tym samym wyeliminowanie ich
z nielegalnego i szkodliwego dla środowiska i człowieka utylizowania poprzez spalanie w domowych paleniskach czy wywóz do lasów, rowów i innych miejsc naszego otoczenia.

Wszystkie te działania organizowane są w  trosce o naszą przyrodę, środowisko
i mieszkańców oraz o wygląd i estetykę gminnych obiektów.

 

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010