21 września 2019. imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Stypendia szkolne (socjalne) na rok szkolny 2019/2020

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019 należy składać od dnia 01-09-2019 r. do 16-09-2019 r. w Urzędzie Gminy w Jastrzębi
w pok. nr 16 (druki wniosków są dostępne od 20-08-2019 r. w pok.  nr  16 oraz na stronie internetowej www.jastrzebia.pl)
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkanie na terenie gminy Jastrzębia oraz przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły.
Stypendium nie przysługuje:
•    uczniom klas zerowych oraz studentom;
•    uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Jastrzębia;
•    uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych.
Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia 2019 r.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł.  (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).
Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów w związku
z tym istnieje konieczność gromadzenia imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego.
Data wystawienia dokumentu, faktury, rachunku powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne tj. od lipca do grudnia dla decyzji przyznających pomoc w II półroczu  2019 roku, oraz od stycznia do czerwca dla decyzji za okres I-go półrocza 2020r.

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:
•    zakup podręczników  
•    pozostałe materiały szkolne
•    zakup stroju sportowego, galowego
•    opłata za internet (wrzesień-grudzień, styczeń-czerwiec)
•    wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami (wycieczka szkolna, wyjście do kina itp.) można udokumentować na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Wniosek

Wydatki kwalifikowane

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010