21 maja 2019. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Inne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.

 

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

 

Ważne terminy:
31.03.2018 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
25.05.2018 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu
15.06.2018 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
09.07-27.07.2018 r. - wizytacja gospodarstw finałowych.


 Regulamin konkursu KRUS.pdf

Regulamin II Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego dla klas III i IV pod patronatem Starosty Powiatu Radomskiego

Regulamin II Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego dla klas III i IV pod patronatem Starosty Powiatu Radomskiego

 

1. Celem konkursu jest:

 popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o ochronie środowiska,

 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów,

 kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody,

 rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce,

 stworzenie możliwości wykorzystania wiedzy o ekologii zawartej w różnorodnych materiałach.

2. Konkurs obejmuje treści podstawy programowej z zakresu edukacji społeczno-przyrodniczej dla klas III i IV.

3. Konkurs odbędzie się w 17 kwietnia 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 im Jana Pawła II w Pionkach, ul. Targowa 9 o godz. 11.30.

4. Konkurs będzie mieć formę pisemną. Uczniowie wypełnią test składający się z 20 pytań zamkniętych i 5 otwartych.

5. Część pisemna konkursu przebiegać będzie następująco:

o Część pisemna konkursu ma formę testu składającego się z 25 pytań.

o Na wypełnienie testu przeznacza się 45 minut (po odliczeniu czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne)

o Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja konkursowa.

o W czasie trwania konkursu członkowie komisji konkursowej nie mogą objaśniać, komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.

o W czasie trwania konkursu każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku.

§ Uczniowie przynoszą na konkurs przybory do pisania.

§ Uczeń po otrzymaniu testu wpisuje na nim imię i nazwisko.

o Do pytań zamkniętych podane będą cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Tylko jedna odpowiedź jest właściwa.

o Pytania konkursowe mogą mieć charakter pytań otwartych i wymagać udzielenia poprawnej odpowiedzi sugerowanej postawionym pytaniem.

o Zadania mogą polegać na uzupełnieniu schematu, rysunku o tematyce przyrodniczej o brakujące elementy, podpisy.

o Uczeń oznacza literę przy prawidłowej odpowiedzi, wyraźnym znakiem X.

o W przypadku pomyłki, błędne zaznaczenie otacza kółkiem i zaznacza znakiem X inną odpowiedź. Postawienie znaku X przy dwóch odpowiedziach (nawet, jeśli wśród nich znajduje się właściwa odpowiedź) traktuje się jako odpowiedź niepoprawną.

o Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi na pytanie odejmujemy 1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów za dane pytanie.

o W pytaniach otwartych uczeń wpisuje odpowiedź we wskazane miejsce.

o Po upływie czasu przeznaczonego na wypełnienie testu konkursowego następuje ogłoszenie zakończenia przebiegu konkursu i zebranie prac.

6. Każda szkoła może zgłosić 2-3 uczestników z klas III i 2-3 uczestników z klas IV wyłonionych podczas eliminacji szkolnych.

7. Szkołę do konkursu można zgłosić do 10 kwietnia 2018 r. wybierając jeden z poniższych sposobów:

 wysłać informację na adres lidkac@poczta.onet.pl

 wysłać informację na adres Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach,
ul. Targowa 9 z dopiskiem na kopercie
Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny dla klas III i IV.

Informacja powinna zawierać – nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza, imię i nazwisko opiekuna

 przekazać zgłoszenie telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 608 858 911,

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 kwietnia 2018 r.

9. Nagrody w konkursie przyznawane będą na podstawie uzyskanej liczby punktów za 3 pierwsze miejsca.

10. Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom potwierdzający jego uczestnictwo w konkursie.

11. Zakończenie i podsumowanie wyników około godziny 14.30.


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny 608 858 911 lub mailowy:  lidkac@poczta.onet.pl

 

Organizatorzy konkursu

Wioletta Banaś, Lidia Czyżewska, Iwona Sprzęczka, Ewa Zamorska


Zakres treści będących przedmiotem konkursu:

Zagadnienia podstawy programowej odpowiednio klas III i IV oraz:

­ sposoby oszczędzania wody, energii elektrycznej w domu;

­ segregacja odpadów;

­ zagrożenia dla środowiska (smog, zanieczyszczenia wody, powietrza), sposoby przeciwdziałania;

­ hałas – sposoby zmniejszania hałasu.

LOGOPEDYCZNY KONKURS RECYTATORSKI „TRZESZCZĄCE WIERSZYKI”

PIERWSZY REGIONALNY

 

LOGOPEDYCZNY KONKURS RECYTATORSKI

 

 „TRZESZCZĄCE WIERSZYKI”

 

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomia

 

oraz literackim patronatem Agnieszki Frączek

 
kwiecień 2018

Regulamin

Karta zgłoszenia

Konkurs fotograficzny "Dziedzictwo i Rozwój - LGD w obiektywie"

 

Konkurs Ekologiczny

Konkurs Ekologiczny „BĄDŹ ŚWIADOMY – WALCZ ZE SMOGIEM!”

 

dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego

 

 

Regulamin konkursu ekologicznego 2018(2).docx

Załacznik nr 1 eko..docx

Załacznik nr 2 eko..docx

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010