20 lipca 2019. imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Aktualności

 

Dnia 8 lutego br.  w Dzienniku Urzędowym Unii  Europejskiej oraz na stronie bip.jastrzebia.pl ogłoszony został przetarg na dostawy i montaż w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii na terenie gminy Jastrzębia”.
Z uwagi na dużą wartość zamówienia (ponad 4 mln zł.)  stosowane są tzw. „unijne”  procedury przetargowe. Termin składania ofert upływa dnia 21.03.2018r.

Po przeprowadzeniu procedury oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert  zawierane będą umowy z uczestnikami i partnerami projektu ustalające wzajemne zobowiązania Stron  pod względem organizacyjnym i finansowym.


Zmiana terminu składania ofert w OZE
Informujemy, że w postępowaniu na udzielenie zamówienia na dostawy i montaż urządzeń w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii na terenie gminy Jastrzębia” zmianie uległ termin składania ofert. Termin składania ofert przypada  na dzień 9.04.2018r. do godz.10.00.

W związku  z powyższym  o ten czas  wydłuży się procedura postępowania przetargowego.

Wybrano oferty w Projekcie OZE

Gmina Jastrzębia informuje, że w postępowaniu na realizację zadania pn.: „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY JASTRZĘBIA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,  Działania 4.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 w dniu 17.05.2018r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert w zakresie niżej wymienionych części postępowania:
- część 1 „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jastrzębia”,
- część 3 „Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jastrzębia”
- część 4 „Dostawa i montaż pomp ciepła do c. w. u. w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jastrzębia”

W zakresie wyboru oferty na część 2 zadania tj. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Jastrzębia”
trwa czynność badania ofert.
Jeżeli po rozstrzygnięciu procedury przetargowej w terminie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych nie wpłyną odwołania od wyboru ofert, zawieranie umów z uczestnikami projektu planuje się na miesiąc czerwiec b.r.

Pełna informacja o wyborze ofert znajduje się na stronie
www.bip.jastrzebia.pl/przetargi

Informacje od wykonawców instalacji OZE

W załącznikach dostępne są prezentacje i informacje od wykonawców instalacji oraz szkielet umowy (ceny urządzeń podane w umowie dotyczą tylko i wyłącznie instalacji wykonywanych na budynkach mieszkalnych). Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 538-439-512.

http://jastrzebia.pl/index.php?id=300&n_id=1395&lan=pl

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010